หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอม

สำหรับผู้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์การเข้ารับวัคซีนโควิด - 19 จังหวัดอุทัยธานี

“ข้าพเจ้า” หมายถึง ผู้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์การเข้ารับวัคซีนโควิด - 19 จังหวัดอุทัยธานี “ระบบฯ” หมายถึง ระบบลงทะเบียนแสดงความประสงค์การเข้ารับวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดอุทัยธานี

 1. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการแจ้งความประสงค์การเข้ารับวัคซีนโควิด - 19 จังหวัดอุทัยธานี เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการวัคซีนโควิด - 19 ภายในจังหวัดอุทัยธานี อันเป็นความร่วมมือของ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวัคซีนให้แก่ประชาชน
 2. ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับระบบฯ ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น
 3. ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับระบบฯ ทั้งข้อมูลของข้าพเจ้าเองและของบุคคลอื่นเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน และข้าพเจ้าได้เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวในขณะที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วน ไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจบังคับของผู้ใด
 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และ/หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับระบบฯ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้ารับวัคซีนโควิด - 19
 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่ข้าพเจ้าให้ความยินยอม ตามข้อ 4. แก่ หน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง สถานพยาบาลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ และผู้พัฒนาระบบที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมวลผลและการตรวจสอบข้อมูล และ/หรือเพื่อการยืนยันตัวตนหรือเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับสิทธิเพื่อการบริหารจัดการรวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในการเข้ารับวัคซีนโควิด - 19 บรรลุวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี
 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อการควบคุมและป้องกันด้านสุขภาพจากโรคระบาด การป้องกันและควบคุมโรค เพื่อประโยชน์ด้านการสาธารณสุข การดำเนินการมาตรการอื่นของรัฐ หรือเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิการของประชาชนในอนาคต
 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอ สอบถาม ตรวจสอบ ติดตาม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน
 8. ความยินยอมของข้าพเจ้าในอันที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ ให้มีผลไปตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินการ เว้นแต่ความยินยอมตามข้อ 6. ให้มีผลต่อไปแม้ระบบฯ สิ้นสุดลงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 6.
 9. ข้าพเจ้ารับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมาย

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการให้ความยินยอมนี้เป็นการให้ความยินยอมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และ/หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เมื่อลงทะเบียนแล้ว โรงพยาบาลที่ท่านแจ้งความประสงค์ไว้ จะโทรนัดหมายการฉีดวัคซีนภายหลัง

เงื่อนไขการลงทะเบียนรีบวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2

 1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 จากหน่วยฉีดนอกจังหวัดอุทัยธานี
 2. มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2
 3. ปัจจุบันพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
 4. ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 ก่อนถึงกำหนดนัดอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 5. ได้รับ วัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 เป็น Sinovac หรือ AstraZeneca เท่านั้น
หมายเหตุ วัน เวลา การฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากวันนัดเดิม เนื่องจาก ต้องรอการจัดส่ง วัคซีน COVID-19 จากส่วนกลาง หากหน่วยฉีดได้รับวัคซีน COVID-19 ตามที่ท่านแจ้งความประสงค์แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับ หรือ ท่านสามารถติดตามประกาศทางหน้าเว็บหมออุทัยฯ

กรอกตัวเลข 0-9 จำนวน 13 หลัก


Copy Right 2021 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-2160 0-5651-3767 0-5651-3880 0-5651-1565 โทรสาร 0-5651-1327