สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุทัยธานี

มาตรการ จังหวัดอุทัยธานี

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี
1. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับพิธีทางศาสนา
3. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเทศกาลเช็งเม้ง
4. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีสวนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถาน
5. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชน
7. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
8. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบริการรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี
1. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง วิธีการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชน
2. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
3. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 2)
4. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 3)
5. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไป
6. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 4)
7. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี (ฉบับที่ 5)
8. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
9. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563
10. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
11. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
12. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2563
13. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
14. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง ยกเลิกคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
15. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3943/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
16. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 74/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
17. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 75/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2564
18. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 378/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
19. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 379/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
20. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 524/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)
21. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 714/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
22. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 715/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5)
23. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1126/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 2 เมษายน 2564
24. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1127/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)
25. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1225/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2564
26. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1226/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7)
27. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1228/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2564
28. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1231/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2564
29. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1232/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)
30. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี กำหนดพื้นที่และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน 2564
31. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1486/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
32. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1487/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)
33. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1556/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10)
34. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1557/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากาอนามัยหรือหน้ากากผ้า
35. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1735/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 11)
36. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1736/2564 เรื่อง กำหนดมาตรผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
37. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1737/2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากาอนามัยหรือหน้ากากผ้า
38. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1861/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 12)
39. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1862/2564 เรื่อง มาตราการการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
40. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี กำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
41. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2142/2564 กำหนดมาตรการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
42. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2143/2564 เรื่อง มาตราการการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
43. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2144/2564 เรื่อง มาตราการสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
44. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี กำหนดพื้นที่และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
45. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2222/2564 เรื่อง ห้ามรวมกลุ่มบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
46. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2223/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
47. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2378/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
48. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2379/2564 กำหนดมาตรการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
49. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2380/2564 เรื่อง มาตราการการดำเนินการหรือจัดกิจกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
50. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2381/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
51. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2382/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 13)
52. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี กำหนดพื้นที่และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
53. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2482/2564 กำหนดมาตรการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
54. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียง ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
55. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดพื้นที่และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
56. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2567/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
57. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียง ฉบับที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
58. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี กำหนดพื้นที่และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564
59. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2736/2564 กำหนดมาตรการผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ฉบับที่ 2
60. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2972/2564 กำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
61. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3083/2564 เรื่อง มาตราการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 14)
62. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 3084/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
63. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดพื้นที่และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
64. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดข้างเคียง ฉบับที่ 3
65. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4283/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15)
66. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดพื้นที่และจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
67. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4395/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 16)
68. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง มาตรการเดินทางเข้าจังหวัด สำหรับผู้เดินทางมาจากประเทศในทวีปแอฟริกา
69. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4875/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 17)
70. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4/2565 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 18)
71. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 101/2565 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 19)
72. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 895/2565 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
73. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1072/2565 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 20)
74. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1377/2565 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 20)
75. คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1644/2565 เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 21)

คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการ ผ่อนปรน/ผ่อนคลายกิจการ และกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

1. สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 1 (วันที่ 3 พฤษภาคม 2563)
2. สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 (วันที่ 17 พฤษภาคม 2563)
3. สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3 (วันที่ 1 มิถุนายน 2563)
4. สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 4 และ 5 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)