รายงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หมอพร้อม DID (ประชาชน) จังหวัดอุทัยธานี
       
ลำดับ Hospcode หน่วยบริการ จำนวนประชาชน (คน) จำนวนคนที่พิสูจน์ตัวตน (คน) ร้อยละที่พิสูจน์ตัวตน
1 11221   ร.พ.ทัพทัน 4,951   1,641   33.14% 
2 07078   รพ.สต.ทุ่งนาไทย 1,547   696   44.99% 
3 07079   รพ.สต.เขาขี้ฝอย 1,329   518   38.98% 
4 07080   รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง 1,645   639   38.84% 
5 07081   รพ.สต.โคกหม้อ 2,356   936   39.73% 
6 07082   รพ.สต.หนองยายดา 3,371   1,321   39.19% 
7 07083   รพ.สต.หนองกลางดง 1,854   798   43.04% 
8 07084   รพ.สต.หนองกระทุ่ม 3,239   1,402   43.28% 
9 07085   รพ.สต.บ้านคอดยาง ตำบลหนองกระทุ่ม 2,582   1,090   42.22% 
10 07086   รพ.สต.หนองสระ 2,038   1,056   51.82% 
11 07087   รพ.สต.ตลุกดู่ 3,118   1,370   43.94% 
12 07088   รพ.สต.บ้านวังเตย ตำบลตลุกดู่ 3,736   1,494   39.99% 
13 07089   รพ.สต.บ้านสวนขวัญตำบลตลุกดู่ 2,753   1,053   38.25% 
14 07113   รพ.สต.ทุ่งพึ่ง ตำบลทุ่งพึ่ง 1,400   468   33.43% 
15 11914   รพ.สต.บ้านเขาปฐวี ตำบลตลกดู่ 2,939   1,294   44.03% 
16 14273   รพ.สต.บ้านเหียงงาม ตำบลหนองกลางดง 982   411   41.85% 
17 23975   หน่วยบริการสุขภาพบ้านทัพยายปอน 2,704   915   33.84% 
รวม 42,544   17,102   40.20% 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2567 เวลา 08:49  


หมายเหตุ : ประชาชนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกสิทธิ์การรักษา


copy right © 2013 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327