รายงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หมอพร้อม DID (เจ้าหน้าที่) จังหวัดอุทัยธานี
       
ลำดับ CUP จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) จำนวนคนที่พิสูจน์ตัวตน (คน) ร้อยละที่พิสูจน์ตัวตน
1   CUPเมือง 861   843   97.91% 
2   CUPทัพทัน 353   347   98.30% 
3   CUPสว่างอารมณ์ 203   203   100.00% 
4   CUPหนองฉาง 378   376   99.47% 
5   CUPหนองขาหย่าง 72   72   100.00% 
6   CUPบ้านไร่ 288   287   99.65% 
7   CUPลานสัก 238   236   99.16% 
8   CUPห้วยคต 137   136   99.27% 
รวม 2,530   2,500   98.81% 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2567 เวลา 08:49  


หมายเหตุ : บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้นลูกจ้างรายคาบ/รายวัน/จ้างเหมาบริการ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ ทุกสายงาน (อ้างอิงจากฐานข้อมูล HROPS ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2565)


copy right © 2013 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327