รายงานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หมอพร้อม DID (เจ้าหน้าที่) จังหวัดอุทัยธานี
       
ลำดับ Hospcode หน่วยบริการ จำนวนเจ้าหน้าที่ (คน) จำนวนคนที่พิสูจน์ตัวตน (คน) ร้อยละที่พิสูจน์ตัวตน
1 00653   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน 5   4   80.00% 
2 11221   ร.พ.ทัพทัน 290   285   98.28% 
3 07078   รพ.สต.ทุ่งนาไทย 3   3   100.00% 
4 07079   รพ.สต.เขาขี้ฝอย 3   3   100.00% 
5 07080   รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง 3   3   100.00% 
6 07081   รพ.สต.โคกหม้อ 3   3   100.00% 
7 07082   รพ.สต.หนองยายดา 5   5   100.00% 
8 07083   รพ.สต.หนองกลางดง 6   6   100.00% 
9 07084   รพ.สต.หนองกระทุ่ม 6   6   100.00% 
10 07085   รพ.สต.บ้านคอดยาง ตำบลหนองกระทุ่ม 4   4   100.00% 
11 07086   รพ.สต.หนองสระ 2   2   100.00% 
12 07087   รพ.สต.ตลุกดู่ 6   6   100.00% 
13 07088   รพ.สต.บ้านวังเตย ตำบลตลุกดู่ 6   6   100.00% 
14 07089   รพ.สต.บ้านสวนขวัญตำบลตลุกดู่ 3   3   100.00% 
15 07113   รพ.สต.ทุ่งพึ่ง ตำบลทุ่งพึ่ง 2   2   100.00% 
16 11914   รพ.สต.บ้านเขาปฐวี ตำบลตลกดู่ 3   3   100.00% 
17 14273   รพ.สต.บ้านเหียงงาม ตำบลหนองกลางดง 3   3   100.00% 
18 23975   หน่วยบริการสุขภาพบ้านทัพยายปอน 0   0   0.00% 
รวม 353   347   98.30% 
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 มีนาคม 2567 เวลา 08:49  


หมายเหตุ : บุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (ทุกประเภทการจ้าง) ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (ยกเว้นลูกจ้างรายคาบ/รายวัน/จ้างเหมาบริการ) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกระดับ ทุกสายงาน (อ้างอิงจากฐานข้อมูล HROPS ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2565)


copy right © 2013 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327