รายงานสัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอก PCU/NPCU เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ปีงบประมาณ 2566
       
CUP Hospcode รหัส PPC ชื่อ PPC จำนวนประชากร
(คน)
ข้อมูลการมารับบริการที่ PPC ข้อมูลการมารับบริการที่ รพ.แม่ข่าย
จำนวนคน ร้อยละ จำนวนครั้ง ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนครั้ง ร้อยละ
01 07065 pcc01 NPCU น้ำซึม 8,426   5,743   57.48%   25,091   55.44%   4,248   42.52%   20,170   44.56%  
01 07069 pcc02 NPCU เกาะเทโพ 8,444   7,229   62.33%   27,244   57.83%   4,369   37.67%   19,868   42.17%  
01 77746 pcc05 PCU ศสช.อุทัยใหม่ 5,783   3,259   46.10%   12,637   34.48%   3,810   53.90%   24,008   65.52%  
01 07071 pcc11 NPCU หนองแก 9,512   7,305   61.16%   29,714   58.37%   4,640   38.84%   21,195   41.63%  
01 12420 pcc27 NPCU ศสท.อุทัยธานี 6,268   1,006   24.99%   1,327   5.34%   3,019   75.01%   23,516   94.66%  
02 07087 pcc03 NPCU ตลุกดู่ 9,315   7,695   62.03%   42,681   69.27%   4,710   37.97%   18,932   30.73%  
02 11221 pcc10 NPCU รพช.ทัพทัน 8,213   7,164   54.17%   38,918   50.20%   6,061   45.83%   38,603   49.80%  
02 07084 pcc12 NPCU หนองกระทุ่ม 7,260   6,009   57.56%   35,377   62.00%   4,430   42.44%   21,679   38.00%  
02 07082 pcc19 NPCU หนองยายดา 6,173   5,537   59.44%   28,122   58.11%   3,779   40.56%   20,269   41.89%  
03 07092 pcc04 NPCU ไผ่เขียว 6,649   4,790   56.78%   26,939   64.81%   3,646   43.22%   14,627   35.19%  
03 11222 pcc08 NPCU รพช.สว่างอารมณ์ 7,480   5,642   53.11%   32,855   54.81%   4,981   46.89%   27,089   45.19%  
03 07094 pcc20 NPCU บ้านคลองข่อย 8,146   6,026   60.83%   33,075   70.06%   3,881   39.17%   14,133   29.94%  
04 11223 pcc09 NPCU รพช.หนองฉาง 9,408   8,079   55.69%   47,502   49.28%   6,427   44.31%   48,892   50.72%  
04 07107 pcc13 NPCU เขาบางแกรก 7,037   6,397   63.37%   27,335   60.94%   3,698   36.63%   17,519   39.06%  
04 07109 pcc21 NPCU เขากวางทอง 9,182   8,536   62.49%   40,939   60.18%   5,123   37.51%   27,086   39.82%  
04 07126 pcc28 NPCU เมืองการุ้ง 11,666   7,833   62.06%   38,063   67.11%   4,788   37.94%   18,655   32.89%  
04 07097 pcc29 NPCU หนองยาง 7,321   6,606   63.21%   34,143   59.84%   3,845   36.79%   22,916   40.16%  
05 11224 pcc16 NPCU รพช.หนองขาหย่าง 9,383   8,470   59.64%   53,968   60.96%   5,731   40.36%   34,564   39.04%  
06 07123 pcc06 NPCU คอกควาย 8,231   6,055   59.97%   30,541   66.61%   4,041   40.03%   15,310   33.39%  
06 07118 pcc14 NPCU ทัพหลวง 12,160   8,349   55.07%   40,002   57.53%   6,812   44.93%   29,532   42.47%  
06 11225 pcc17 PCU รพช.บ้านไร่ 7,553   5,855   50.00%   36,127   50.00%   5,855   50.00%   36,127   50.00%  
06 07121 pcc22 NPCU ห้วยแห้ง 7,741   5,651   58.75%   24,009   58.62%   3,967   41.25%   16,946   41.38%  
06 07129 pcc23 NPCU บ้านหูช้าง 10,629   9,920   65.29%   54,861   74.21%   5,273   34.71%   19,064   25.79%  
07 07135 pcc07 NPCU สอน.ประดู่ยืน 9,605   6,069   58.77%   27,102   59.01%   4,257   41.23%   18,826   40.99%  
07 11226 pcc18 PCU รพช.ลานสัก 6,433   4,806   50.00%   32,624   50.00%   4,806   50.00%   32,624   50.00%  
07 07134 pcc24 NPCU ร่องตาที 9,534   6,385   63.70%   22,380   59.25%   3,638   36.30%   15,389   40.75%  
07 07136 pcc25 NPCU บ้านซับป่าพลู 7,325   4,905   57.17%   21,268   53.22%   3,675   42.83%   18,698   46.78%  
07 07139 pcc26 NPCU ระบำ 7,632   5,543   59.72%   25,234   63.59%   3,739   40.28%   14,450   36.41%  
08 07144 pcc15 NPCU ทองหลาง 6,016   5,771   65.05%   23,577   62.20%   3,101   34.95%   14,328   37.80%  
08 07142 pcc30 NPCU สุขฤทัย 9,348   8,727   60.42%   48,356   58.09%   5,717   39.58%   34,894   41.91%  
รวม 247,873   191,362   58.44%   962,011   57.89%   136,067   41.56%   699,909   42.11%  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2566  


copy right © 2013 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327