รายงานสัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอก PCU/NPCU เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ปีงบประมาณ 2566
       
ลำดับ Hospcode ชื่อหน่วยบริการ จำนวนประชากร
(คน)
ข้อมูลการมารับบริการที่ PPC ข้อมูลการมารับบริการที่ รพ.แม่ข่าย
จำนวนคน ร้อยละ จำนวนครั้ง ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนครั้ง ร้อยละ
1 07087 รพ.สต.ตลุกดู่ 2,278   1,741   57.69%   12,100   66.02%   1,277   42.31%   6,229   33.98%  
2 07088 รพ.สต.บ้านวังเตย ตำบลตลุกดู่ 3,090   3,022   67.82%   13,743   71.88%   1,434   32.18%   5,377   28.12%  
3 07089 รพ.สต.บ้านสวนขวัญตำบลตลุกดู่ 2,041   1,333   56.15%   8,149   67.97%   1,041   43.85%   3,840   32.03%  
4 23975 หน่วยบริการสุขภาพบ้านทัพยายปอน 1,906   1,599   62.53%   8,689   71.37%   958   37.47%   3,486   28.63%  
รวม 9,315   7,695   62.03%   42,681   69.27%   4,710   37.97%   18,932   30.73%  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2566  


copy right © 2013 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327