รายงานสัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอก PCU/NPCU เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ปีงบประมาณ 2566
       
ลำดับ Hospcode ชื่อหน่วยบริการ จำนวนประชากร
(คน)
ข้อมูลการมารับบริการที่ PPC ข้อมูลการมารับบริการที่ รพ.แม่ข่าย
จำนวนคน ร้อยละ จำนวนครั้ง ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนครั้ง ร้อยละ
1 07078 รพ.สต.ทุ่งนาไทย 1,188   1,121   58.05%   4,126   47.37%   810   41.95%   4,585   52.63%  
2 07079 รพ.สต.เขาขี้ฝอย 1,036   924   58.78%   3,547   47.91%   648   41.22%   3,857   52.09%  
3 07080 รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง 1,192   1,102   57.40%   4,374   47.80%   818   42.60%   4,777   52.20%  
4 07113 รพ.สต.ทุ่งพึ่ง ตำบลทุ่งพึ่ง 1,012   932   57.11%   5,066   58.60%   700   42.89%   3,579   41.40%  
5 11221 ร.พ.ทัพทัน 3,785   3,085   50.00%   21,805   50.00%   3,085   50.00%   21,805   50.00%  
รวม 8,213   7,164   54.17%   38,918   50.20%   6,061   45.83%   38,603   49.80%  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2566  


copy right © 2013 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327