รายงานสัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอก PCU/NPCU เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ปีงบประมาณ 2566
       
ลำดับ Hospcode ชื่อหน่วยบริการ จำนวนประชากร
(คน)
ข้อมูลการมารับบริการที่ PPC ข้อมูลการมารับบริการที่ รพ.แม่ข่าย
จำนวนคน ร้อยละ จำนวนครั้ง ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนครั้ง ร้อยละ
1 07084 รพ.สต.หนองกระทุ่ม 2,129   1,841   56.63%   11,666   58.62%   1,410   43.37%   8,234   41.38%  
2 07085 รพ.สต.บ้านคอดยาง ตำบลหนองกระทุ่ม 2,326   1,540   56.10%   8,621   62.96%   1,205   43.90%   5,071   37.04%  
3 07086 รพ.สต.หนองสระ 1,289   1,196   56.52%   7,362   62.13%   920   43.48%   4,487   37.87%  
4 11914 รพ.สต.บ้านเขาปฐวี ตำบลตลกดู่ 1,516   1,432   61.54%   7,728   66.53%   895   38.46%   3,887   33.47%  
รวม 7,260   6,009   57.56%   35,377   62.00%   4,430   42.44%   21,679   38.00%  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2566  


copy right © 2013 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327