รายงานสัดส่วนการให้บริการผู้ป่วยนอก PCU/NPCU เทียบกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ปีงบประมาณ 2566
       
ลำดับ Hospcode ชื่อหน่วยบริการ จำนวนประชากร
(คน)
ข้อมูลการมารับบริการที่ PPC ข้อมูลการมารับบริการที่ รพ.แม่ข่าย
จำนวนคน ร้อยละ จำนวนครั้ง ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนครั้ง ร้อยละ
1 07081 รพ.สต.โคกหม้อ 1,583   1,245   53.55%   6,527   54.45%   1,080   46.45%   5,461   45.55%  
2 07082 รพ.สต.หนองยายดา 2,447   2,246   63.05%   10,692   65.16%   1,316   36.95%   5,717   34.84%  
3 07083 รพ.สต.หนองกลางดง 1,246   1,146   56.56%   6,431   51.70%   880   43.44%   6,008   48.30%  
4 14273 รพ.สต.บ้านเหียงงาม ตำบลหนองกลางดง 897   900   64.15%   4,472   59.19%   503   35.85%   3,083   40.81%  
รวม 6,173   5,537   59.44%   28,122   58.11%   3,779   40.56%   20,269   41.89%  
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2566  


copy right © 2013 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เลขที่ 160 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ 0-5651-1565 0-5657-1007 0-5651-2127 โทรสาร 0-5651-1327