ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีแจ้งรายละเอียดการโอนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

คลิก

สำหรับผู้ดูแลระบบ


คลิก