การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

(20 ภาพ)

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จัดขึ้นโดยกลุ่ม ...


ฉบับเดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2565
  อ่านวารสาร
กระบี่เวชสาร
ปีที่5 ฉบับที่ 1 มกราคม ถึง มิถุนายน 2565
  อ่านวารสาร